Первый интернет-магазин профессиональных строительных материалов
(067)641-12-12

ГОСТ Б В.2.7-23-95 Растворы строительные. ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні.

 

ДСТУ Б В.2.7-23-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ

Загальні технічні умови

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ 1996

Передмова

     1 РОЗРОБЛЕНО

     Державним комунальним проектно-технологічним інститутом "Київоргбуд корпорації "Київміськбуд"

     ВНЕСЕНО

     Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

     2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

     наказом Держкоммістобудування України від 23.06.95р. N 129

     3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

     В цей стандарт внесено поправки згідно з наказом N 34 від 12.03.97р. Держкоммістобудування

     України

     3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняють дію ГОСТ 28013-89, ГОСТ 4.233-86

     Цей стандарт не може бути повнiстю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держкоммістобудування України

Зміст

 

1 Галузь застосування ........................................................................................................... 1

2 Нормативні посилання ........................................................................................................ 2

3 Визначення ........................................................................................................................... 3

4 Технічні вимоги..................................................................................................................... 3

5 Правила приймання ............................................................................................................. 5

б Методи контролю ................................................................................................................. 6

7 Транспортування ................................................................................................................... 7

8 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища ……………………………………………….. 7

Додаток А

Номенклатура показників якості розчинних сумішей і розчинів..........................................  8

Застосовність показників якості розчинних сумішей та розчинів .........................................  9

Додаток Б

Марки розчинної суміші по рухомості .................................................................................... 10

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ

Загальні технічні умови

Строительные материалы

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Общие технические условия

Вuilding materials

МORTARS

General specifications

Чинний від 1996-01-01

     1 Галузь застосування

     Цей стандарт поширюється на розчини для кам'яних кладок, монтажу будівельних конструкцій, облицювальних і штукатурних робіт.

     Стандарт установлює загальні технічні вимоги до будівельних розчинів, правила контролю показників якості, приймання та транспортування.

     Стандарт не поширюється на розчини жаростійкі, хімічностійкі, радіаційнозахисні, напружувальні.

     Вимоги пунктів  4.1.3;  4.1.4;  4.1.5;  4.1.6;  4.1.7;  4.1.8; 4.1.9; 4.1.10; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;  4.2.4;  4.2.5;  4.2.6;  4.2.7; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2; роділу 7, розділу 8  є

обов'зковими.

     Стандарт придатний для цілей сертифікації.

-----------------------------------------------------

     Видання офіційне

     2 Нормативні посилання

     У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б В.2.7-17-95 |Гравій, щебінь і пісок штучні пористі.

                       Технічні умови

ГОСТ 4.233-86

СПКП. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей

ГОСТ 125-79

Вяжущие гипсовые. Технические условия

ГОСТ 310.4-81

Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 3476-74

Шлаки доменные и злектротермофосфорные гранулированные для производства цементов

 

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытаний

ГОСТ 8135-74

Сурик железный. Технические условия

ГОСТ 8736-85

Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9179-77

Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 10178-85

Портландцемент и шлакопортландцемент.

Технические условия

ГОСТ 10223-82

Весовые дозаторы дискретного действия, весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования.

ГОСТ 12966-85

Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия

ГОСТ 15825-80

Портландцемент цветной. Технические условия

ГОСТ 18172-80

Пигмент желтый железоокисный. Технические условия

ГОСТ 23732-79

Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-91

Добавки для бетонов. Общие технические требования

ГОСТ 25328-82

Цемент для строительних растворов. Технические условия

 

ГОСТ 25818-91

 

Зола-унос теплових злектростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 26644-85

Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 28498-90

Термометры жидкостные стеклянные. Общие

технические требования. Методы испытаний.

РБН 356-91

Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндусгрії і будматеріалів України

РСН 345-87

Применение химических добавок в тяжелых

бетонах и строительных растворах

 

         3 Визначення

     У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

       - розчинна суміш - це суміш в'яжучих, дрібного заповнювача, води та необхідних добавок, ретельно перемішана і готова до використання;

       - розчин - це розчинна суміш, що затужавіла;

       - термін придатності - час від моменту приготування роз чинної суміші, за який вона може бути використана без зниження основних показників якості розчину.

     4 Технічні вимоги

     4.1 Вимоги до розчинів

     4.1.1 Розчини будівельні повинні готуватися відповідно до  вимог цього стандарту за технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку.

     4.1.2 Розчини будівельні поділяють на прості  з  використанням одного виду в'яжучого (цемент, вапно, гіпс та ін.) та складні з використанням змішаних  в'яжучих  (цементно-вапняні,  вапняно-зольні, вапняно-гіпсові та ін.).

     4.1.3 Розчини дозволяється застосовувати, якщо гарантовані виготовлювачем показники якості охоплюють і задовольняють усі проектні вимоги до якості розчину.

     4.1.4 Основні показники якості повинні бути наведені розробником проектної документації для конкретної будівлі, споруди чи конструкції з числа показників, що наведені у додатку А.

     До основних показників якості розчину, незалежно від його призначення, відносяться:

     - для розчииної суміші

                            рухомість,

                            водоутримувальна здатність,

                            розшаровуваність;

     - для розчину

                            міцність на стиск у певному віці.

     4.1.5 В залежності від рухомості розчинні суміші підрозділяються на марки згідно з додатком Б.

     4.1.6 Для розчину встановлені такі марки по міцності на стиск: М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200. Марку міцності розчину на осьовий стиск призначають і контролюють у всіх випадках.

     Для розчину, який підлягає поперемінному заморожуванню та відтаюванню у зволоженому стані в конструкціях будівель і споруд, призначають та контролюють марки по морозостійкості: Р10, Р15, Р25, Р35, Р50, Р75.

     4.1.7 Водоутримувальна здатність розчинної суміші, що визначається в лабораторних умовах, повинна бути не менше:

     - 90% - при приготуванні в зимових умовах;

     - 95% - при приготуванні в літніх умовах.

     Водоутримувальна здатність розчинної суміші, що визначається на місці проведення робіт, повинна бути не менш 75% водоутримувальної здатності, встановленої в лабораторних умовах.

     4.1.8 Розшаровуваність розчинної суміші не повинна бути більша 10%.

     4.1.9 За середньою густиною розчини поділяють на:

     - важкі (з середньою густиною 1500 кг/м3 і більше);

     - легкі (з середньою густиною менше 1500 кг/м3).

     Нормоване значення середньої густини розчинів встановлює споживач відповідно до проекту робіт. Відхилення середньої густини розчину допускається не більше 10% від встановленої проектом.

     4.1.10 При виготовленні розчинної суміші дозування всіх складових повинно вестися по масі. Пористі заповнювачі, воду і добавки в рідкому стані допускається дозувати за об'ємом. Похибка дозування не повинна перевищувати:

     - 2% для в'яжучих, води і добавок;

     - 2,5% для заповнювачів.

     Дозувальні пристрої повинні відповідати вимогам ГОСТ 10223.

     Температура розчинних сумішей, що застосовуються в зимовий період, повинна бути не менше 5 оС. Вода дня замішування повинна мати температуру не більше 80 оС.

     4.2 Вимоги до матеріалів для розчинів

     4.2.1 Для приготування розчину застосовують матеріали, що відповідають вимогам діючих стандартів. Сумарна питома активність природних радіонуклідів у матеріалах, що застосовуються, не повинна перевищувати встановленої РБН 356 для відповідного виду (класу) будівництва.

     4.2.2 Цемент для виготовлення розчинів повинен задовольняти вимоги ГОСТ 25328 і ГОСТ 10178, вапно - ГОСТ 9179, гіпс – ГОСТ 125, пісок - ГОСТ 8736, пісок з шлаків теплових електростанцій - ГОСТ 26644, зола-унос - ГОСТ 25818, вода для замішування складових розчинної суміші та приготування добавок - ГОСТ 23732, шлак доменний - ГОСТ 3476.

     Для виготовлення кольорових цементно-піщаних штукатурних розчинів належить застосовувати кольорові цементи за ГОСТ 15825, природні або штучні пігменти за ГОСТ 8135, ГОСТ 12966,

ГОСТ 18172.

     4.2.3 В залежності від виду та призначення будівельних розчинів належить застосовувати різні види заповнювачів.

     4.2.3.1 Як заповнювач в штукатурних розчинах належить застосовувати пісок для будівельних робіт з модулем  крупності  від  1  до 2,2. Вміст зерен розміром вище 2,5 мм в пісках, що застосовуються в штукатурних розчинах, не допускається. В розчинах для опоряджувального шару не допускається наявність зерен піску крупністю понад 1,25 мм.

     4.2.3.2 Для декоративних розчинів можуть застосовуватися різні заповнювачі, наприклад, миті піски і крихта подрібнених гірських порід (гранітна, мармурова, керамічна, вугільна, пластма-

сова).

     4.2.3.3 Для легких розчинів як заповнювач повинні застосовуватися пористі спучені піски за ДСТУ Б В.2.7-17-95, зола-винесення за ГОСТ 25818.

     4.2.4 Вологість заповнювіча повинна враховуватися при підбиранні складу розчину. При зміні вологості заповнювача належить провести коригування складу розчину.

     4.2.5 Пісок і зола, що застосовуються для виготовлення розчинної суміші, не повинні вміщувати мерзлі грудки та лід розміром більше 1 см.

     При підігріванні піску його температура повинна бути не вище 60 оС.

     4.2.6 Для одержання рухомих і таких, що не розшаровуються, розчинних сумішей, а також для прискорення зростання міцності розчину, підвищення морозостійкості і т.д. до їх складу належить вводити різні види добавок (пластифікуючі, повітревтягувальні, такі, що прискорюють і сповільнюють тужавлення і тверднення, протиморозні та ін.) та комплекси на їх основі згідно з РСН 345-87, що відповідають вимогам ГОСТ 24211.

     Вибір хімічних добавок повинен вестися в залежності від необхідних проектних характеристик розчинів.

     Хімічні добавки не повинні викликати шкідливих наслідків в період експлуатації будівель (руйнування матеріалів, корозію арматури, висоли та ін.).

     Допускається застосовувати в цементних розчинах неорганічні пластифікуючі добавки (глину, вапно, цементний пил, що уловлюється при виробництві клінкеру, карбідний мул, золу-винесення

і золу гідровидалення ТЕЦ, золошлакові суміші, шлам очисних споруд металургійних виробництв) і органічні пластифікатори- мікропіноутворювачі, що відповідають вимогам відповідних стандартів на матеріали. Кількість добавки установлюється при підбиранні складу розчину.

     4.2.7 У випадку необхідності застосування заповнювачів з показниками якості нижче вимог державних стандартів, зазначених у 4.2.2, а також вимог цього стандарту, мають бути проведені їх

попередні дослідження в будівельних розчинах у базовій організації по нормуванню та стандартизації будівельних розчинів для підтвердження можливості і техніко-економічної доцільності одержання розчинів з нормованими показниками якості.

     5 Правила приймання

     5.1 Забезпечення основних показників якості розчину повинно гарантуватися виготовлювачем за результатами контролю.

     5.2 Виготовлювач повинен забезпечити контроль всіх властивостей розчину, які гарантуються, у встановлені строки і у встановлених обсягах за стандартними методиками.

     5.3 Виготовлювач на запит споживача в дводобовий термін повинен надати результати контролю якості, а при відсутності на даний час будь-яких результатів через технологічну тривалість проведення випробувань вказати дату закінчення цих випробувань.

     5.4 Споживач має право перевіряти гарантовані показники якості розчину за стандартними методиками.

     5.5 Розчинну суміш приймають партіями. За партію вважають об'єм розчинної суміші одного складу, виготовленої протягом не більш ніж однієї зміни.

     5.6 Партію розчинної суміші бракують, якщо результати контролю одного з основних показників якості не відповідають значенню, що гарантуєься.

     5.7 Розчинна суміш, яка відпускається в транспортний засіб, супроводжується паспортом, в якому повинно бути вказано:

     - призначення розчину;

     - вид в'яжучого;

     - дата та час (в годинах і хвилинах) виготовлення;

     - термін придатності (в годинах);

     - марка по міцності на стиск, рухомість і інші значення

       властивостей розчину, що гарантується;

     - найменування, вид і група добавок;

     - кількість розчинної суміші, м3;

     - підприємство-виготовлювач;

     - індивідуальне позначення транспортного засобу.

     Паспорт повинен бути підписаний працівником, який відповідає за якість продукції.

     5.8 Випробування основних показників якості розчинної суміші та розчину повинні проводитись виготовлювачем з періодичністю, не рідше зазначеної в таблиці 1, а також при заміні чи зміні характерисгик матеріалів, що використовуються.

                                                 Таблиця 1

Основні показники якості та такі що можуть бути віднесені до основних по п.4.1.4

Обов'язкова періодичність

Рухомість

Міцність на стиск

для партії

Розшаровуваність

Водоутримувальна здатність

Морозостійкість

1 раз на 3 місяці

Показники складу

для кожного замісу

Термін придатності

1 раз на місяць і для  кожної партії добавки

Інші показники

1 раз на 6 місяців

 

     6 Методи контролю

     6.1 Рухомість, розшаровуваність, водоутримувальну здатність, густину розчинної суміші, а також міцність на стиск, середню густину і морозостійкість розчину в віці 28 діб контролюють за ГОСТ 5802.

     6.2 Проби розчинної суміші відбирають за ГОСТ 5802.

     6.3 Температуру розчинної суміші, яка транспортується, вимірюють технічним термометром за ГОСТ 28498, занурюючи його в розчинну суміш на глибину не менше 5 см.

     7 Транспортування

     7.1 Розчинна суміш повинна доставлятися до місця застосування з використанням засобів, що виключають зміни її властивостей.

     7.2 Час транспортування розчинної суміші (Т) повинен  визначатися з умови

                        Т < Ж-І,

де Ж - термін придатності розчинної суміші, год;

   І - технологічна тривалість використання розчинної суміші, год.

     Термін придатності цементного розчину  без  добавок  при  його температурі не вище 24 оС має дорівнювати 3  годинам,  вапняного  -10 годинам.

     Технологічна тривалість використання  розчину  приймається  за даними споживача.

     7.3 Доставлена на будівельний майданчик розчинна суміш повинна бути розвантажена в перевантажувач-змішувач. Припускається  розвантаження в інші технічні засоби за умови збереження заданих  властивостей розчинної суміші.

     7.4 Споживач зобов'язаний застосовувати розчинну суміш  тільки на протязі терміну придатності,  додержуватися  умов  та  прийнятої технології використання розчинної суміші.

     8 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

     8.1 Умови приймання матеріалів, їх зберігання, технологія і засоби приготування, транспортування і використання розчину не повинні бути джерелом забруднення води, грунту і повітря.

     8.1.1 Матеріали необхідно розміщувати на вирівняних  майданчиках, вживати заходи проти самовільного зміщення, осідання,  осипання, обвалення.

     8.1.2 Пилоподібні матеріали необхідно зберігати в закритих ємкостях, вживати заходи проти розпилення в процесі вантажно-розвантажувальних робіт.

     8.1.3 Добавки для розчинів не повинні  виділяти  в  навколишнє середовище шкідливі хімічні речовини в кількості, що перевищує гранично допустимі концентрації, які установлені Міністерством охорони здоров'я України.

     8.1.4 Технологічна схема введення в розчинну суміш добавок повинна забезпечити повернення їх залишків в ємкості для робочого розчину добавок.

     8.1.5 Забороняється зливати у водоймище санітарно-побутового використання і в каналізацію добавки, їх розчини, емульсії, а також відходи, які утворюються від промивання тракту схову, подачі та дозування добавок.

     8.2 Виготовлювач зобов'язаний:

     - установити правила безпечного використання готового продукту (розчину);

     - додержуватися безпечних методів використання в'яжучого і добавок;

     - забезпечити утилізацію відходів складових матеріалів і розчинної суміші.

     8.3 Споживач зобов'язаний забезпечити:

     - умови безпечного використання розчину;

     - утилізацію або поховання відходів розчину.

                                                   Додаток А

                                                   (Довідковий)

                    Номенклатура показників якості розчинних сумішей і розчинів

                                                     Таблиця 1

Найменування показника і одиниці вимірювання 

Позначення показника

1 Показники технічного рівня                    

 

1.1 Показники складу                            

 

 

в'яжучі, кг/м3

эаповнювачі, кг/м3  

добавки, % вiд маси в'яжучого

              вода, л/м3                              

1.1.2Спiввідношення в'яжучого і заповнювача по масі                                                        

 

Вв

3

Д

В  

Вв:3

1.1.3 Відношення води і в'яжучого по масі       

В:Вв

1.1.4 Найбільша крупність зерен заповнювача, мм 

-

1.1.5 Вмiст повітря у розчинній суміші в ущільненому стані, %                                  

-

1.2 Показники фізико-механічних властивостей

1.2.1 Нормована міцність (э показанням термінів її досягнення); потрібна (э урахуванням однорідності) і фактична міцність, МПа, (кгс/см2)

1.2.2 Міцність на стиск, МПа       

1.2.3 Міцність на осьовий розтяг, МПА 

1.2.4 Міцність на роэтяг при розколюваннi, МПа

1.2.5 Мiцнiсть на розтяг при вигині, Мпа

1.2.6 Мiцність при зрізі, МПа

1.2.7 Міцнiсть зчеплення з основою, МПА

1.2.8 Самонапруження, МПа

1.2.9 Морозостійкість, цикли   

1.2.10 Рухомість, см

 

R

 

Rt

Rtg

Rtb

Rsg

Rbf

-

F

-

2 Показники надійності

2.1 Корозійна стійкість при різних видах корозії

2.2 Термін придатності розчинної суміші, год

2.3 Термін початку і кінця тужавлення, год

2.4 Розшаровуваність, %

2.5 Водовідділення  %

 

-

Ж

-

П

-

3  Естетичні показники

3.1 Кольоростійкість, цикли

3.2 Наявність висолів

 

-

-

4 Показники стабільності якості

4.1 Середнє квадратичне відхилення, в одиницях виміру показників

4.2 Коефіцієнт варіації, %

 

S

V

5 Показники рівня радіаційного захисту

-

6 Показники екологічної радіаційної чистоти

-

 

  Застосованість показників якості розчинних сумішей та розчинів

                                                Таблиця 2

Види задач, що розв'язуються

Номер показника якості по  таблиці 1 додатку А    

Розробка проектної документації - на конструкцію,   

1.2.1; 1.3; 1.6.2; 1.6.3; 1.7; 1,9;1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 2,1; 5

Підбір  складу   розчину

1.1; 1.2; 1.8; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 2.1; 2.2; 2.8; 2.4; 2.6; 3.1; 3.2; 5.                 

Випуск готової продукції

1.1.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.3.1; 1.6.1; 1.6.2; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13,1.14; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 4; 5; 6.     

Сертифікація продукції  

1.2; 2.1; 5.                  

 

Додаток Б

(обов'язковий)

Марки розчинної суміші по рухомості

Марка розчинної суміші по рухомості

Норма по рухомості, см

Призначення розчинної суміші   

П4

Від 1 до 4  включно

Бутова кладка, ущільнена вібруванням

П8

Вище 4 до 8 включно

Бутова кладка звичайна з порожнистої  цегли і каменів, монтаж стін з крупних блоків і панелей, розшивання  горизонтальних і вертикальних швів в  стінах з панелей і блоків, облицювальні роботи                                           

П12

Вище 8 до 12 включно

Кладка із звичайної цегли і різного   виду каменів, штукатурні та облицювальні роботи                             

П14

Вище 12 до 14 включно

Заповнення порожнин в бутовій кладці

      УДК 666.971:006.354               Група Ж13

Ключові слова:

розчини будівельні, розчинна суміш, розчин, водоутримувальна здатність, термін придатності, рухомість, розшаровуваність

 

Дата: Понедельник, 04 Апреля 2011

    Каталог украинских интернет магазинов