Первый интернет-магазин профессиональных строительных материалов
(067)641-12-12

ГОСТ Сырье для производства пористых заполнителей ДСТУ Б В.2.7-12-94.

 

ДСТУ Б В.2.7-12-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ

Класифікація

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ

ДСТУ Б В.2.7-12-94

        Передмова

     1. РОЗРОБЛЕНО

        Українським науково-дослідним проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

     2. ВНЕСЕНО

        Головним управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

     3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

        Наказом Держкоммістобудування України від 01.09.94 г. N26

     4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

     Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Держкоммістобудування України

 

                                                ДСТУ Б В.2.7-12-94

        Зміст

                                                                                                                                           С.

        1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ ..............................................................................1

        2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ..........................................................................1

        3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .................................................................................2

        4 КЛАСИФІКАЦІЯ .................................................................................................4

ДСТУ Б В.2.7-12-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Будівельні матеріали

СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВ ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ

Класифікація

Строительные материалы

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Классификация

Building materials

RAW MATERIAL FOR MANUFACTURING OF POROUS FILLERS

Classification

Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     Даний стандарт розповсюджується на природну сировину і відходи промисловості для виробництва пористих заповнювачів з густиною зерен до 2,0 г/куб.см, що використовуються як заповнювачі для легких бетонів, а також теплоізоляційних і звукоізоляційних засипок в будівельних виробах і конструкціях і установлює їх класифікацію.

     Вимоги даного стандарту є обов'язковими по пунктах 4.2.2, 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.2.9, по інших - рекомендованими.

     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     В даному стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 2642.3-86

Материалы и изделия огнеупорные.

Методы определения двуокиси кремния

ГОСТ 2642.4-86

Материалы и изделия огнеупорные.

Методы определения окиси аллюминия

ГОСТ 2642.5-86

Материалы и изделия огнеупорные.

Методы определения окиси железа

ГОСТ 2642.7-86

Материалы и изделия огнеупорные.

Методы определения окиси кальция

ГОСТ 2642.8-86

Материалы и изделия огнеупорные.

Методы определения окиси магния

ГОСТ 2642.11-86

Материалы и изделия огнеупорные.

Методы определения окиси калия и натрия

ГОСТ 9169-75

Сырье глинистое для керамической промышленности

ГОСТ 21216.1-81

Сырье глинистое.

 Метод определения пластичности

ГОСТ 21216.2-81

Сырье глинистое.

Метод определения тонкодисперсных

  Фракций

ГОСТ 21216.4-81

Сырье глинистое. Метод определения крупнозернистых включений.

ГОСТ 21216.10-81

Сырье глинистое. Метод определения минерального состава.

ГОСТ 21216.11-81

Сырье глинистое. Метод определения

огнеупорности легкоплавких глин

ДСТУ 2195-93(ГОСТ 17.0.0.05-93)|

Єдина система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та

раціонального використання ресурсів.

Технічний паспорт відходу

 

     3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     3.1 Сировина призначена для одержання природних і штучних (спеціально виготовлених) пористих заповнювачів.

     3.2 В залежності від виду застосованої сировини виробляють такі пористі заповнювачі:

     3.2.1 Природні (вулканічного і осадового походження) пористі заповнювачі для бетонів:

     - щебінь із пористих гірських порід (пемза, вулканічний шлак, вулканічний туф, пористий вапняк, вапняк-черепашник, вапняковий туф і т.ін.);

     - матеріали із відходів розпилювання каменів і дроблення гірських порід.

     3.2.2 Пористі матеріали із відходів промисловості:

     - щебінь і пісок із пористих шлаків (пористі шлаки чорної і кольорової металургії);

     - грубодисперсні золи-винесення; золошлакові суміші (сухий продукт пиловугільного опалювання, суміші золи і шлака гідровилучення). Відходи повинні бути паспортизовані згідно з ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93).

     3.2.3 Пористі заповнювачі для бетону штучні:

     - керамзитовий гравій та пісок і їх різновиди за функціональним призначенням (шлаковий гравій та пісок, зольний гравій та пісок, глинозольний гравій та пісок, спучені аргіліт, трепел і т.ін.), одержані випалюванням зі спучуванням підготовлених гранул із силікатних порід (глин, суглинків, глинистих сланців, аргілітів, трепелів і т.ін.) і промислових відходів: шлаків, золошлакових сумішей та золи-винесення теплових електростанцій в природному стані чи із введенням коригуючих добавок;

     - аглопоритові гравій та пісок, які одержані при випалюванні підготовлених гранул із силікатних матеріалів природного і техногенного походження без утворення спеку з подальшим розподілом на фракції, що регламентовано стандартом;

     - аглопоритові щебінь та пісок, які одержані спіканням привипалюванні підготовлених гранул (зерен) із силікатних матеріалів природного і техногенного походження з подальшим подрібненням спеку і розподілом на фракції, що регламентовано стандартом;

     - гравій та пісок пористі гранульовані, одержані спучуванням при випалюванні підготовлених гранул із сировинних компонентів на основі перліту,шлаків, вермикуліт-, цеоліт-, сапо-нітмістких порід, склобою і інших силікатних і техногенних продуктів;

     - гранульований шлак поризований, який одержано поризацією при швидкому охолодженні розплаву шлаків металургійного виробництва;

     - шлакопемзовий щебінь та пісок, які одержані поризацією шлакових розплавів металургійного виробництва з подальшим подрібненням агрегованих мас і розподілом на фракції;

     - спучений перліт, який одержано спучуванням при випалюванні підготовлених зерен із вулканічних водомістких порід (перліту, обсидіану та інших);

     - спученний вермикуліт, який одержано спучуванням при випалюванні підготовлених зерен із природних гідратованих слюд;

     - сланцепорит - щебінь та пісок, які одержані спучуванням при выпалюванні аргілітів, кристалічних та глинистих сланців;

     - термоліт, який одержано при випалюванні без спучування щебеню чи підготовлених гранул крем'янистих порід (діатомітів, трепелів, опок і т.ін.) осадового походження.

     4 КЛАСИФІКАЦІЯ

     4.1 Пористі гірські породи і відходи промисловості використовують для виробництва пористих заповнювачів після механічного подрібнення чи розсіву без зміни фазового та хімічного складів.

     4.1.1 Природна сировина і відходи промисловості поділяються за походженням і мінерало-петрографічною характеристикою на такі групи (див.таблицю 1).

 

                                                          Таблиця 1

Сировина

Характеристика

Природна сировина вулканічного походження

Пемза

Пориста сипка порода губчастої чи волокнистої  будови. Представлена кислим вулканічним склом

Вулканічний шлак

Сипуча порода ніздрюватої чи губчастої  будови, що складається із вулканічного скла 

Вулканічний туф

Дрібнопориста порода, що складається із зцементованого вулканічного скла і попелу    

Природна сировина осадового походження

Пористі вапняки    

Дрібнозернистий пористий різновид губчастого виду. Містить, в основному, кальцити.Домішки:крем'янисті породи,глауконіт, доломіт і т.ін.

Вапняковий туф

туфы

Пориста ніздрювата вапнякова порода, яка     утворена внаслідок осаджування карбонату     кальцію з мінеральних джерел, часто містить  рослинні та інші органічні залишки     

Сировина

Характеристика

Вапняк - черепашник

Пористий вапняк, який зцементовано           черепашником                           

Відходи промисловості

Пористі  металургійні шлаки

Ніздрювато-пориста маса - продукт природного розплаву металургійних шлаків, містить двох-кальцієвий силікат, псевдоволастоніт і т.ін.

Грубодисперні золи-винесення золошлакові суміші ТЕС 

Продукти термохімічних і фазових перетворень неорганічних складових, містять три групи речовин - скловидні, кристалічні та органічні та органічні                           

 

     4.2 Сировину для виробництва штучних пористих заповнювачів класифікують за:

     - походженням;

     - хімічним складом;

     - мінеральним складом;

     - вмістом тонкодисперсних фракцій;

     - пластичністю;

     - вогнетривкістю;

     - вмістом крупнозернистих включень;

     - коэфіцієнтом спучування.

     4.2.1 За походженням сировина підрозділяється на природну та з відходів промисловості. Перелік сировини і її характеристики наведені в таблиці 2.

 

                                                         Таблица 2.

Сировина

Характеристика

Здатність до спучування

Рекомендоване

виробництво

Природні глинисті породи

Глина (у т.ч з тих, що  попутно  видобуваються  та розкривних  порід)             

Тонкоуламкова гірська порода  різного генетичного походження пластичності і хімі- ко-мінерального  складу, містить   більше 30% части- нок, менших за   1 нкм       

Спучується при швидкому   нагріванні до 1250 оС

Керамзитові

гравій і пісок

Не спучується  чи слабо     спучується в  цих умовах

Аглопоритові щебінь і пісок

Суглинки

Тонкоуламкова гірська порода.   Малопластична містить від 10 до 30% частинок менших за 1 мкм

Спучується при швидкому  нагріванні до  1250 оС  

Керамзитові гравій і пісок

Не спучується  чи слабо спучується 

Аглопоритові

щебінь і пісок

Аргіліт

Глини, які   затверділи в   результаті природного  ущільнення, дегідратації,   перекристалізації  і цементації

Спучуєтьсья при

швидкому

нагріванні

до 1250 оС

Керамзитові гравій і пісок

Не спучується

чи слабо  спучується

Аглопоритові

щебінь і пісок

Глинисті і кристалічні сланці

Камнеподібні, без подрібнення не   розмокають у воді,| з чітко вираженою шаруватістю   

Спучуєтьсья при

Швидкому

нагріванні

до 1250 оС

Керамзитові гравій і пісок. Сланцепорит

 

 

Не спучується

чи слабо  спучується

Аглопоритові

щебінь і пісок

Гідратовані  слюдисті  сланці

Містять гідратовану

магнезіально- залізисту слюду (вермикуліт) в  кількості  20-50%

Спучуєтьсья при

швидкому

нагріванні

до 1250 оС

Спучений вермикуліт. Гравій і пісок пористі  гранульовані

Крем'янисті і магматичні гірські породи

Опалові (крем'янисті)  породи

Малопластичні, з  підвищеним вмістом кремнезему

Спучуєтьсья при

швидкому

нагріванні

до 1250 оС

Керамзитовий гравій і пісок

Не спучується

чи слабо  спучується

Термолитові щебінь і пісок

Вулканічне во- домістке скло (перліт, обсидіан і т.ін.)

Вивержена гірська порода з місткістю

більше 85%   вулканічного скла

Спучуєтьсья при

Швидкому нагріванні    до 1250 оС

Спучений перліт. Гравій і пісок пористі гранульовані

Відходи промисловості

Зола-винесення  ТЕС

Дрібнодисперсний сухий продукт   пиловугільного  випалювання палива

Спікається чи спучується при швидкому | нагріванні до 1250 оС 

Аглопоритові гравій і пісок Зольний гравій і пісок   Глинозольний  гравій і пісок

Золошлакова суміш відвалів ТЕС      

Продукти випалювання вугілля, які в процесі їх    гідровидалення накопичуються у відвалах ТЕС   

Спікається чи спучується при швидкому нагріванні до 1250 оС 

Аглопоритові гравій і пісок Зольний гравій і пісок   Глинозольний  гравій і пісок

Глинисті відходи вуглевидобутку  і вуглезбагачення

Неоднорідна грубоуламкова суміш глини,гли- нистого сланцю чи аргілітів, вуглистої речовини і домішок (пісковиків, пісків, рідше  вапняків)             

В основному,не спучуються

Аглопоритові щебінь и пісок Сланцепорит

Рідкотекучі шлаки ТЕС   роздільного видалення

Кусковий матеріал- продукт гарячого гідровидалення при спалюванні паливного вугілля  

Спучуються при швидкому нагріванні до  1250 оС  

Шлаковий гравій

Шлаковий розплав  металургійного виробництва

Рідкий розплав з  температурою біль- ше 1300 оС, який утворено в   металургійній  печі           

Поризується при охолодженні самочинно (за рахунок    газів, які виділяютья із розплаву) чи повітря, води шляхом введення повітря, води, пару чи їх сумішей

Шлакопемзовий

щебінь і пісок гранульований

Скляний бій

Уламки скла  різного

призначення

Спучуються при швидкому нагріванні до  1250 оС  

Гравій і пісок |гранульовані

 

     4.2.2 Граничний вміст у відсотках масових частинок  хімічних складових сировинних матеріалів для виробництва основних різновидів пористих заповнювачів наведений в таблиці 3.

                                                          Таблица 3

                                                        у відсотках

 

Сполука

Керамзито вий гравій і пісок

Аглопори товий щебінь і пісок

Перліт

Термоліт

Аглопо ритовий

гравій

Шлаковий

гравій

Шлакопемзовий гравій

Сланце порит

SiO2

не більше 70

від 60 до 85 включно

від 65 до 75 включно

від 60 до

84 включно

від 45 до 65 включно

від 20 до 60 включно

Доменні шлаки відносяться

до групи ос новних, мають високий вміст СаО ( до 50% і більше),  порівняно низький вміст глинозему (до 8%), модуль основності  більше1

від 58 до 60 включно

SiO2 вільний

не більше 30

-

-

-

-

-

-

Al2O3

від 10 до 25 включно

від 5 до 16 включно

від 12 до 15  включно

від 5 до 17  включно

від 15 до 35 включно

от 15 до 45 включно

від 16 до 20 включно

FeO+Fe2O3

від 2,5 до 12 включно

від 3 до  7  включно

не більше 2,5

від 3 до 7 включно

від 2 до 18 включно

від 2 до 35 включно

від 5 до 9 включно

ТіО2

від 0,1 до 2

-

-

-

-

-

-

-

СаО

не більше 6

не більше 10

не більше 2,5

від 3 до 10 включно

не більше 12

не більше 8

 

не більше 3

MgO

не більше 4

не більше 3

-

-

-

не більше 4

 

не більше 3

Сума сполук сірки у перерахуванні на SO3

не більше 1,5

не більше 1,5

-

не більше 1,5

не більше 1,5

не більше 2

 

-

K2O + Na2O

від 1,5 до 6 включно

від 1,5 до 6 включно

від 3 до 7 включно

не більше 5

-

не більше 5

 

-

Сума сполук фтору у перераху ванні на F2

не більше 0,5

-

-

-

-

-

 

-

Сума сполук хлору в перерахуванні на СІ2

не більше 1,5

-

-

-

-

-

 

-

Органічна речовина

не більше 3

не більше 15

від 4,0 до 7*

-

від 10 до 12 включно

не більше 3

 

від 1 до 2

включно

 

  */  Втрата при прожарюванні по масі

     4.2.3 Вимоги до золошлакових сумішей ТЕС, які застосовують у виробництві глинозольного гравію та піску:

       - Вміст шлакових включень          Не допускається розміром більше 5 мм

       - Дисперсність золи, см2/г, не     1000,0

         менше

       - Вміст неспалених часток у        15

         відсотках, не більше

       - Вміст CaO, у відсотках, не       10

         більше

       - Вміст сірчастих сполук у         3

         перерахуванні на SO3 у

         відсотках, не більше

       - Плавкість золи, оС, не вище    1380

     4.2.4 Золошлакові суміші ТЭС для виробництва зольного гравію повинні відповідати таким вимогам ( у відсотках):

       - Дисперсність золи (залишок         5

         на ситі 0,22 мм), не більше

       - Вміст оксидів заліза, не менше    10

       - Вміст оксидів кальцію і            5

         магнію, не більше

       - Вміст неспалених часток, не       10

         більше

       - Вологість вихідної                10

         золошлакової суміші, не

         більше

       4.2.5 В залежності від мінерального складу сировина для виробництва штучних пористих заповнювачів підрозділяється на такі групи (таблиця 4).

                                                          Таблиця 4

Найменування сировини

Мінеральний склад          

Глинисті породи(у тому числі ті,  що попутно видобуваються, і розкривні породи);  глини, суглинки, аргіліти, глинисті сланці,  гидрослюдисті   сланці і т.ін.   

Легкоплавка полімінеральна сировина з різним співвідношенням глиноутворюючих - монтморилоніту, гідрослюди,  хлориту і т. ін. Каолініт негативно впливає на спучування глинистої породи. Його вміст у складі породи допускається у незначній   кількості. Мінеральний склад не регламентується.                                                    

Крем'янисті породи

породы:     

Трепел - дрібні сферичні частки, містять опал, кристоболіт, халцедон,слюди, домішки глинистих мінералів, карбонатів кальцію і т.ін

Трепели, які містять 25-60% глинистої      речовини (переважно монтморилоніту),     спучуються в природному стані чи з добавками

Діатоміт - мікросокопічні крем'янисті панцирі    одноклітинних діатомітових водоростей

 Опока - на 90% складається з дрібнозернистого  аморфного кремнезему з домішками глинистих  речовин, карбонатів                                  

Вулканічне водомістке скло

Перліт(обсидіан, пехштейн і т.ін.) -   вулканічна склувата порода кислого складу.     |Містить до 85% вулканічного скла

Макродомішки: риоліт, обсидіан і т.ін.

Мікродомішки: цеоліти, глинисті мінерали,  кварц, польові шпати і т.ін.                                       

Зола-винесення ТЕС

Містить: аморфне скло  перемінного складу,    вугілля, що не згоріло, обпалену глинисту     сировину у вигляді домішок - зерна кварцу,    магнетиту, карбонату кальцію і т.ін.

Рідкотекучі шлаки ТЕС роздільного видалення     

Мають склад кислого алюмосилікатного скла,

яке забарвлене в темний колір оксидами заліза

У вигляді домішок можуть містити SiO2, муліт,

кальцит і т.ін.

Шлаки металургійних виробництв

До складу основних шлаків входять:            двохкальцієвий силікат, псевдоволастоніт,     кристалічний ранкініт, можуть входити геленіт |

чи мелиліт, ольдгаміт. Закиси марганцю і заліза не утворюють самостійних фаз і входять до складу скла.

 

     4.2.6. По вогнетривкості сировина для виробництва пористих заповнювачів згідно з ГОСТ 9169 відноситься до легкоплавкої групи - показник вогнетривкості менше 1350 оС.

     4.2.7 В залежності від вмісту тонкодисперсних фракцій природну сировину поділяють на групи, наведені в таблиці 5.

                                                          Таблиця 5

                                                        у відсотках

Найменування груп

Массова доля часток розміром менше, 

 

10 мкм    

1 мкм   

Високодисперсні

більше 85

більше 60       

Середньодисперснi

більше 60 до 85 включно

більше 40 до 60 включно

Низькодисперсні

більше 30 до 60 включно

більше 15 до 40 включно

|Грубодисперсні

не більше 30

не більше 15

 

     4.2.8 В залежності від величини пластичності природну сировину підрозділяють на групи, наведені в таблиці 6.

                                                          Таблиця 6

Найменування груп

Число пластичності  

Високопластичні

більше 25                  

Середньопластичні

більше 15 до 25 включно    

Помірнопластичні

більше 7 до 15 включно     

Малопластичні          

більше 3 до 7 включно      

Непластичні

Не дають пластичного тіста

 

     4.2.9 По кількості, розміру і виду крупнозернистих включень природну сировину підрозділяють на групи , наведені в таблицях 7,8.

                                                          Таблиця 7

                                                        у відсотках

 

Найменування груп 

Массова доля включень  розміром більше 0,5 мм      

З низьким вмістом      

менше 1

З середнім вмістом     

від 1 до 5 включно         

З високим вмістом      

більше 5                   

 

                                                          Таблиця 8

Найменування груп

Вид переважних включень                     

З включенням уламків гірських порід

Граніти, сланці, кварцити та   інші

З включенням кварцу     

Кварц

З включенням залізистих мінералів

Пірит, маркезит, сидерит, оксиди і гідрооксиди заліза      

З включенням гіпсу      

Гіпс

З вапняковими включеннями

Кальцит, доломіт і інші   

 

     4.2.10. Класифікація сировини за ступенем її спучування наведена в таблиці 9.

 

Таблиця 9

 Група сировини 

Коэфіцієнт спучування   

Перша (високого спучування)

більше 4,5                  

Друга (середнього спучування)

від 2,5 до 4,5 включно      

Третя (слабкого спучування)

до 2,5                      

Четверта (не спучується)

-

 

          4.2.11. Визначення показників якості сировини проводиться у відповідності з ГОСТ 2642.3; ГОСТ 2642.4; ГОСТ  2642.5; ГОСТ 2642.6; ГОСТ 2642.7; ГОСТ 2642.8; ГОСТ 2642.11 - за хімічним складом; ГОСТ 21216.1 - пластичністю; ГОСТ 21216.2 – кількістю тонкодисперсних фракцій; ГОСТ 21216.4 - вмісту крупнозернистих включень; ГОСТ 21216.10 - мінеральним складом: ГОСТ 21216.11 - вогнетривкістю.

Дата: Вторник, 26 Апреля 2011

    Каталог украинских интернет магазинов