Первый интернет-магазин профессиональных строительных материалов
(067)641-12-12

ГОСТ Б В.2.7-18-95 Бетоны легкие. ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Часть 1

 

                           ДСТУ Б В.2.7-18-95

                    ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                       Будівельні матеріали

                           Бетони легкі

                      Загальні технічні умови

                   Держкоммістобудування України

                             Київ 1995

                                             ДСТУ Б В.2.7-18-95

     Передмова

           І РОЗРОБЛЕНО

             Українським науково-дослідним та

             проектно-консгтукторським інститутом

             будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

           2 ВНЕСЕНО

             Управлінням будівельної індустрії,

             механізації і промисловості будівельних

             матеріалів Держкоммістобудування України

           3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

             Наказом Державного комітету України у справах

             містобудування і архітектури від 6.04.95  N 69

           4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

     3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 25820-83.

     Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворний, тиражований і розповсюджений без дозволу Держкоммістобудувяння України

                                             ДСТУ Б В.2.7-18-95

                               ЗМІСТ

                                                     С.

І Галузь застосування .............................. 1

2 Нормативні посилання ............................. 2

3 Види легких бетонів .............................. 4

4 Технічні вимоги .................................. 5

5 Правила приймання ...............................  9

6 Методи контролю .................................  9

7 Вимоги безпеки і охорони навколишнього

  природного середовища ........................... 10

Додаток А

Галузь викорисгання легких бетонів на різних

видах пористих заповнювачів ....................... 11

Додаток Б

Густина легких бетонів в залежності від міцності .. 12

Додаток В

Насипна густииа крупних пористих заповнювачів

для легких бетонів класів за міцністю на стиск

В1 - В40 .......................................... 13

Додаток Г

Співвідношення між класами і марками бетону

по міцності на стиск .............................. 14

                                             ДСТУ Б В.2.7-18-95

                    ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                       Будівельні матеріали

                           Бетони легкі

                      Загальні технічні умови

                      Строительные  материалы

                          Бетоны  легкие

                     Общие технические условия

                        Вuilding  materials

                   Lightweight concretes general

                          Specifications

-------------------------------------------------------------

ОКР 57 01000                         Чинний від 1995-07-01

     I Галузь застосування

     Цей стандарт розповсюджується на легкі бетони, які виготовляються на мінеральних в'яжучих і пористих неорганічних заповнювачах, крупних і дрібних однакового або різного речовинного складу і використовуються у виробах і конструкціях житлово-ци-

вільного, промислового, сільськогосподарського, транспортного та інших видах будівництва.

     Стандарт встановлює види легких бетонів, технічні вимоги до них і бетонних сумішей, матеріалів для їх виготовлення, правила приймання, методи контролю їх технічних характеристик, галузь застосування легких бетонів.

     Вимог цього стандарту повинні додержуватися при розробці нових та перегляді  діючих  стандартів  і  технічних  умов,  проектної  і технологічної документації на дрібноштучні та великорозмірні  вироби, збірні, збірно-монолітні,  монолітні  бетонні  і  залізобетонні конструкції, а також  при  виготовленні  виробів  і  конструкцій  і

зведенні будинків і споруд із легких бетонів.

     Вимоги п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,  4.1.6,  4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.7 є обов'язковими.

                                             ДСТУ Б В.2.7-18-95

     2 Нормативні посилання

     У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.0.001-82    :   ССБТ. Основные положения

ГОСТ 12.1.003-83    :   ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88    :    ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.018-86    :    ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.009-7б    :    ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-88    :    ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75    :    ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 969-91         :    Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

ГОСТ 7025-91        :    Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы опрелеления водопоглощения

ГОСТ 7076-87        :    Материалы и изделия строительные. Методы опредепения теплопроводиости

ГОСТ 7473-85        :    Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 9757-90        :    Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

ГОСТ 9758-86        :    Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060-87       :    Бетоны. Методы контроля морозостойкости

ГОСТ 10178-85       :    Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 10180-90       :    Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181.1-81     :    Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости

 

ГОСТ 10181.2-81     :    Смеси бетонные. Методы определения плотности

ГОСТ 10832-91       :    Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 12730.1-78     :    Бетоны. Метод определения плотности

ГОСТ 12730.2-78     :    Бетоны. Метод определения влажности

ГОСТ 12730.3-78     :    Бетоны. Метод определения водопоглощения

ГОСТ 12730.4-78     :    Бетоны. Метод определения показателей пористости

ГОСТ 12730.5-78     :    Бетоны. Метод определения водонепроницаемости

ГОСТ 13087-81       :    Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 17623-87       :    Бетоны. Радиоизотопный метод определения плотности

ГОСТ 18105-86       :    Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 20910-90       :    Бетоны жаростойкие: Технические условия

ГОСТ 22266-76       :    Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23732-79       :    Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 24211 -91      :    Добавки для бетонов. Общие технические требования.

ГОСТ 24452-80       :    Бетоны. Методы определения призменной прочности

ГОСТ 24544-81       :    Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

ГОСТ 24545-81       :    Бетоны. Методы испытаний на выносливость

ГОСТ 25192-82       :    Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25246-82       :    Бетоны химически стойкие. Технические условия

ГОСТ 25592-91       :    Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

Г'ОСТ 25818-91      :    Золы-уносы тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 27005-86       :    Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

ГОСТ 27006-86       :    Бетоны. Правила подбора состава Пособие по применению химических добавок при производстве сборных железобетонных конструкций и изделий

 (к СНиП 3.09.01-85).

 

     3. Види легких бетонів

     3.1  Легкі бетони поділяються:

     - за призначенням;

     - за видами заповнювачів;

     - за структурою.

     3.2. За призначенням легкі бетони поділяються на:

     - конструкційні;

     - конструкційио-теплоізоляційні;

     - теплоізоляційні;

     - спеціальні (жаростійкі, хімічно стійкі та ін.).

     3.3. В залежності від пористих заповнювачів, які використовуються, встановлюють такі види легких бегонів.

     Таблиця 1

         Вид бетону

Вид заповнювача

 крупний   

Дрібний

Легкі бетони на штучних заповнювачах

1. Керамзитобетон

керамзитовий    керамзитовий

керамзитовий

кварцевий

2. Керамзитоперлітобетон   

керамзитовий 

Перлітовий

3. Керамзитозолобетон      

керамзитовий 

Зола

керамзитовий

4. Шлакопемзобетон         

шлакопемзовий

шлакопемзовий

шлакопемзовий

 

шлакопемзовий

кварцевий

гранульований

шлак

5. Шлакопемзоперлітобетон  

шлакопемзовий

Перлітовий

6. Шлакопемзозолобетон     

шлакопемзовий

Зола

7. Перлітобетон            

перлітовий   

Перлітовий

8. Бетон  на шлаковому гравію

шлаковий гравій

шлаковий гравій

шлаковий гравій

перлітовий

зола

шлаковий гравій

Легкі бетони на заповнювачах із відходів промисловості

9. Шлакобетон              

шлаковий

шлаковий

10. Шлакозолобетон         

шлаковий

Зола

11. Золобетон              

 -

Зола

Легкі бетони на природних заповнювачах

12. Бетон на пористих вапняках

вапняковий

Вапняковий

1З. Опокобетон             

опоковий     

Опоковий

14. Туфобетон              

туфовий

туфовий

       

 

     Можуть бути встановлені інші види легких бетонів, на пористі заповнювачі для яких є стандарти або технічні умови.

     Галузі використання легких бетонів подані у рекомендованному додатку А.

     3.4 В залежності від крупності заповнювачів легкі бетони можуть бути:

     - звичайними із максимальною крупністю заповнювачів 20 і 40 мм;

     - дрібнозернистими із максимальною крупністю заповнювачів 10 мм;

     - те саме із максимальною крупністю заповнювачів 5 мм (піщані) нри модулі крупності піску понад 2,0;

     - те саме при модулі крупності піску 2,0 і менше. 3.5 За структурою легкі бетони можуть бути:

     - щільними;

     - поризованими;

     - великопористими.

     3.6 Найменування легких бетонів повинно відповідати вимогам ГОСТ 25192 із зазначенням виду крупного пористого заповнювача, а при необхідності, і дрібного, якщо він відрізняється від крупного, або якщо легкий бетон не вміщує крупного заповнювача,

а також якщо від звичайного він відрізняється структурою. Для поризованих легких бетонів замість структури допускається зазначати вид пороутворювача.

     4 Технічні вимоги

     4.1 Легкі бетони

     4.1.1 Якість легкого бетону повинна відповідати вимогам цього стандарту і забезпечувати виготовлення виробів і конструкцій, які відповідають вимогам стандартів, технічних умов, проектної і технологічної документації на вироби і конструкції конкретних видів.

     4.1.2 Згідно із діючими нормативними документами на проектування за показниками міцності на стиск встановлюють класи бетонів:

     - конструкційних В12,5; В15; В17; В20; В22; В25; ВЗО; В35;В40;

     - конструкційно-теплоізоляційних В1; В2; В2,5; В3,5; В5;В7,5; В10; В12,5; В15;

     - теплоізоляційних В0,35; В0,75; В1; В2.

     Класи бетонів за міцністю на стиск відповідають значенню гарантованої міцності бетону, МПа, яку контролюють на стандартних зразках із забезпеченістю 0,95.

     Для виробів і конструкцій, які запроектовані рзніше без врахування вимог ГОСТ 25192, показники міцності бетону на стиск характеризуються марками:

     - М150; М200; М250; МЗОО; М350; М400; М450; М500 – для конструкційних бетонів;

     - М15; М25; М35; М50; М75; М100 - для конструкційно-

       теплоізоляційних бетонів;

     - М5; М10; М15; М25 - для теплоізоляційних бетонів.

     Сніввідношення між класами і марками бетону за міцністю на стиск наведені у додатку Г.

     4.1.3 За середньою густиною встановлюють такі марки легкого бетону: D 300; D 400; D 500; D 600; D 700; D 800; D 900; D 1000; D 1100; D 1200; D 1300; D 1400; D 1500; D 1600; D 1700; D 1800; D 1900; D 2000.

     Допускаються проміжні марки легкого бетону: D 250; D 350;D 450 і т.д.

     Марки за середньою густиною легкого бетону встановлюють у сухому стані.

     4.1.4 Призначення класів легкого бетону за міцністю  і  марок за середньою щільністю у виробах і  конструкціях  конкретних  видів проводять  у  стандартах  або  технічних  умовах  на  ці  вироби  і конструкції за нормами будівельного проектування із врахуванням викладених нижче вимог по співвідношенню класів за міцністю на  стиск

і марок за середньою густиною:

      - D 300,   D 400    - В 0,35; В 0,75;

      - D 400,   D 500    - В 0,75; В1; В2;

      - D б00,   D 700    - В1; В2; В2,5;

      - D 800,   D 900    - В2,5; В 3,5; В5; В 7,5;

      - D 1000,  D 1100   - В 2,5; В 3,5; В5; В 7,5; В10; В 12,5;

      - D 1200,  D 1300   - В 2,5; В 3,5; В5; В 7,5; В10; В 12,5;

                            В15;

      - D 1400,  D 1500   - В 3,5; В5; В 7,5; В10; В 12,5; В15;

                            В 17,5; В20; В 22,5; В25;

      - D 1600,  D 1700   - В5; В 7,5; В10; В 12,5; В15; В 17,5;

                            В20; В 22,5; В25; ВЗ0; В35;

      - D 1800, D 1900    - В10; В 12,5, В15; В 17,5; В20; В 22,5;

                            В25:, ВЗ0; В35; В40;

      - D 2000            - В 12,5; В 15: В 17,5; В20; В 22,5;

                            В20; ВЗО; В35; В40.

     4.1.5 Фактична середня густина легкого бетону у кожній серії контрольних зразків не повинна перевищувати марку більш ніж на 5% для конструкційного і конструкційно-теплоізоляційного бетонів і 7% - для теплоізоляційного бетону.

     4.1.6 В залежності  від  умов  роботи  виробів  і  конструкцій згідно із діючими  нормами  проектування  встановлюють  такі  марки конструкційного   і   конструкційно-теплоізоляційного   бетону   за морозостійкістю і конструкційного за водонепроникністю:

       - за морозостійкістю:   F15; F25; F35; F50; F75; F100; F150;

                               F200; F300; F400; F500;

       - за водонепроникністю: W2; W4; W8; W10; W12.

     4.1.7 Теплопровідність (коефіцієнт теплопровідності) у сухому стані теплоізоляційних і конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів, до яких пред'являються вимоги по теплопровідності, повинні відповідати вимогам стандартів, технічних умов і проектної

документації на вироби і конструкції конкретних видів, у відповідності з діючими нормативними документами на проектування, а при відсутності цих вимог - даним таблиці 2.

     Таблиця 2

Марка бетону за середньою   густиною     

Значення теплопровідностI у сухому стані ВТ/м оС, бетонів та пористих заповнювачів    із змістом склофази

 

менше 50%   

більше 50%   

D 300    

 -         

0,09       

D 400    

0,11      

0,10       

D 500    

0,14      

0,11       

D 600    

0,16      

0,12       

D 700    

0,19      

0,14       

D 800    

0,21      

0,17       

D 900    

0,24       

0,20       

D 1000   

0,28      

0,23       

D 1100   

0,32      

0,26       

D 1200   

0,36      

0,29       

D 1300   

0,42      

0,32       

D 1400   

0,48      

0,36       

D 1500   

0,54       

0,39       

D 1600   

0,60      

0,43       

D 1700   

0,66      

0,46       

 

     4.1.8 В залежності від умов роботи виробів і конструкцій у стандартах і технічних умовах на них допускається встановлювати додаткові показники якості бетонів.

     4.2. Бетонні суміші

     4.2.1 Суміші, які призначені для виготовлення виробів і конструкцій вібраційним та способом впливання, повинні відповідати вимогам ГОСТ 7473 і характеризуватися жорсткістю або рухомістю, показник яких призначається зя технологічними регламентами

виробництва.

     Суміші, які призначені дня виготовлення дрібноштучних виробів засобами вібропресування і пресування, повинні відповідати вимогам технологічних регламентів на виробництво цих виробів.

     4.2.2 Об'єм міжзернових порожнин в ущільнених сумішах щільної структури не повинен перевищувати 6%, у сумішах поризованої структури - 12% для бетонів на дрібних заповнювачах і 25% - без дрібних заповнювачів.

     4.3 В'яжучі

     4.3.1 Як в'яжучі необхідно використовувати мінеральні в'яжучі, які відповідають вимогам діючих нормативних документів.

     4.4 Заповнювачі

     4.4.1 Як крупні і дрібні пористі заповнювачі необхідно використовувати заповнювачі, які відповідають ГОСТ 9757, ГОСТ 10832, ГОСТ 25592, ГОСТ 25818.

     Допускається використання інших видів пористих заповнювачів при відповідному забезпеченні нормативно-технічною документацією.

     4.4.3 Крупні пористі заповнювачі повинні використовуватися у вигляді фракцій, які роздільно дозуються при виготовленні бетонної суміші з розміром зерен понад 5 до 10 мм, понад 1О до 20 мм і понад 20 до 40 мм або суміші декількох фракцій, у якій дрібна

фракція 5-1О мм повинна бути від 25 до 50% за об'ємом. Для конструкційних бетонів фракція 20-40 мм не використовується, а у конструкційно-теплоізоляційних бетонах вона повинна складати не більше 30% за об'ємом. У дрібнозернистих бетонах використову-

ється фракція 5-10 мм.

     4.4.3 Вибір крупиих пористих заповнювачів за насипною щільністю виконують в залежності від їх призначення і вимог до міцності і щільності бетону, виду і властивостей дрібного заповнювача, що використовується, форми крупного заповнювача (гравій,

щебінь) із врахуванням довідкових додатгків Б, В.

     4.4.4 Як дрібні заповнювачі для приготування легких бетонів повинні використовуватися:

     - для конструкційних бетонів - пористі або щільні піски;

     - для конструкційно-теплоізоляційних бетонів, у тому числі дрібнозернистих і піщаних - пористі піски;

     - для теплоізоляційних бетонів - пористі піски.

     Рекомендуються для конструкційно-теплоізоляційних бетонів золи ТЕС і золошпакові суміші.

     Допускається використання у легких бетонах змішаного дрібного заповнювача - пористого різних видів (у тому числі зол ТЕС і золошлаковнх сумішей) і кварцевого піску.

     4.4.5 Зерновий склад пористих пісків повинен відповідати вимогам ГОСТ 9757.

     4.4.6 Марка пористого піску за насипною густиною в залежності від призначення легкого бетону наведена у додатку В.

     4.4.7 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у матеріалах, що застосовуються для виготовлення легких бетонів, не повинна перевищувати визначеної РБН 356 для відповідного виду (класу) будівництва.

     4.5 Добавки і вода

     4.5.1 Для регулювання і поліпшення властивостей бетонних сумішей і легких бетонів потрібно застосовувати добавки, які відповідають ГОСТ 24211, згідно з "Пособием по применению химических добавок при производстве сборных железобетонных кон-

струкций и изделий" (до СНиП 3.09.01-85), Стройиздат, Москва, 1989.

     4.5.2 Вода для приготування легких бетонів повинна відповідати вимогам ГОСТ 23732.

     4.6 Технологія виготовлення

     4.6.1 Склади легких бетонів слід підбирати, призначати і видавати у виробництво згідно з правилами, які встановлені ГОСТ 27006.

     Склади для приготування дрібнозернистих легких бетонів для вібропресованих і пресованих виробів потрібно підбирати, призна- чати і видавати у виробництво згідно із технологічними регламентами на виробництво цих виробів.

     Склади легких бетонів із витратами цементу менше, ніж допускається СНиП 5.01.23-83, необхілно перевіряти на захисні властивості бетону по відношенню до сталевої арматури.

     5 Правила приймання

     5.1 Приймання бетонної суміші, яка поставняється як товарна продукція, проводять за ГОСТ 7473.

     5.2 Приймання бетону проводять за міцністю і густиною, а у необхідних випадках за структурою, теплопровідністю, морозостійкістю, водонепроникністю та іншими показниками, які встановлені у проекті.

     5.3 Контроль міцності на стиск проводять за ГОСТ 18105, густини - за ГОСТ 27005.

     6 Методи контролю

     6.1 Матеріали для виготовлення легких бетонів потрібно випробовувати згідно із вимогами, які встановлені у стандартах і технічних умовах на конкретні матеріали.

     6.2 Технічні характеристики бетонних сумішей визначають:

     - легкоукладаньність   - за ГОСТ 10181.1;

     - густина              - за ГОСТ 10181.2;

     - показники пористості - за ГОСТ 10181.3.

     6.3 Технічні показники бетону, що затверднув, в залежності від призначення визначають:

     - міцність ни стиск

       і розтяг             - за ГОГТ 10180;

     - середню густину      - за ГОСТ 12730.1, ГОСТ 17623;

     - вологість            - за ГОСТ 12739.2;

     - водовбирність        - за ГОСТ 12730 2; ГОСТ 7025;

     - показники пористості - за ГОСТ 12730.4;

     - водонепроникність    - за ГОСТ 12730.5;

     - морозосійкість       - за ГОСТ 7025, ГОСТ 10060;

     - теплопровідність     - за ГОСТ 7076;

     - стирання             - за ГОСТ 13087;

     - призмову міцність, модуль пружності і

       коефіцієнт Пуассона  - за ГОСТ 24452;

     - усадку і повзучість  - за ГОСТ 24544;

     - витривалість         - за ГОСТ 24545;

     - вміст склофази       - за ГОСТ 9758.

     6.4 Технічні характеристики легких бетонів і бетонних сумішей допускається контролювати іншими методами, які передбачені у діючих державних стандартах.

     7 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища

     7.1 Загальні вимоги безпеки при виробництві легких бетонів повинні відповідати ГОСТ 12.0.001.

     7.2 Рівень шуму у робочій зоні не повинен перевищувати значень, які наведені у ГОСТ 12.1.003.

     7.3 Санітарно-гігієнічні показники повітря робочої зони нормуються згідно із ГОСТ 12.1.005.

     7.4 Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021.

     7.5 Працюючі при виробництві легких бетонів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно із ГОСТ 12.4.011.

     7.6 Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони і контроль за їх вмістом повинні здійснюватись згідно із ГОСТ 12.1.005.

     7.7 Легкий бетон є негорючий, вибухобезпечний матеріал, який не виділяє токсичних речовин у процесі виготовлення і використання. У повітряному середовищі, у стічних водах і у присутності інших матеріалів і речовин токсичних сполук і твердих відходів не утворюється.

     7.8 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися згідно із ГОСТ 12.3.009.

     7.9 Експлуатація електроустановок і електроприладів повинна здійснюватися згідно з вимогами ГОСТ 12.1.018 і "Правилами техники безопасности эксплуатации электроустановок-потребителей",затвердженими Держенергонаглядом.

     7.10 Використання у виробництві вихідних матеріалів повинно виконуватися з додержанням вимог безпеки, які установлені відповідними нормативними документами на ці матеріали.

Продовження стандарту ДСТУ Б В.2.7-18-95 (натиснути)

Дата: Среда, 11 Мая 2011

    Каталог украинских интернет магазинов